dinsdag 25 september 2012

Verwelkom het passend onderwijs! Of toch liever niet?


Passend onderwijs is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Vanwege de bezuinigen binnen het passend onderwijs is er veel ophef ontstaan. Ophef over of de plannen van het ministerie van OCW wel realistisch is en of ze aan onze leerlingen denken.
Het Passend onderwijs is in 2005 ingevoerd om juist leerlingen ondersteuning te bieden. Maar door de bezuinigingen wordt het aanbieden van extra ondersteuning steeds moeilijker.
Van de leerkrachten binnen het reguliere onderwijs wordt steeds meer gevraagd omdat zij veel meer leerlingen met verschillende problematieke in hun klas hebben zitten. En ons mooie speciale onderwijs gaat door deze bezuinigingen voor de bijl.
Als je naar de uitgangspunten van het toepassen van het passend onderwijs van het kabinet kijkt dan vraag ik me af of ze wel realistisch denken!

'' D
e uitgangspunten?
  • Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.
  • Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Dat kan zowel binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk. De mening van ouders moet daarbij serieus worden meegenomen.
  • De kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is.
  • Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te realiseren.
  • Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg (+AWBZ-zorg) voor kinderen die ondersteuning nodig hebben moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
  • Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en moet meer handelingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de volgende vraag: wat willen we met deze leerling bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig?
  • De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen en die vrijkomen voor de invoering van Passend Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen aan het primaire proces: dus ten behoeve van het werken in de klas.
  • Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg beheersbaar te zijn.
Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van Passend Onderwijs.''
Bron: http://www.ouders.net/school-en-thuis/onderwijsthemas-/160-passend-onderwijs-is-maatwerk-voor-ieder-kind.html

In dit mooie plan het ik een aantal uitgangspunten rood gemaakt, omdat ik denk dat deze niet haalbaar zijn.
Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.  Hoe wil je nu alle kinderen binnen een groep van 30 kinderen centraal stellen als er ook nog eens 5 extra zorg nodig hebben. In de praktijk zie je nu vooral dat leerkrachten soms te veel gericht zijn op alleen de zorgleerlingen de middenmoot die is daar het dupe van. Daarnaast wil het ook niet zeggen dat als je 5 zorgleerlingen in je klas hebt dat zij allemaal de zelfde zorg nodig hebben. Helaas kun je als leerkracht niet altijd een duizendpoot zijn.

Sketches gemaakt door Kees van Amstel en Dian Liesker voor Leraar24 van de NTR.

Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te realiseren.
Als leerkracht betekend dit dat je veel kennis moet hebben over de verschillende problematieke die bij jou in de klas en op school aanwezig zijn. Leerkrachten van het reguliere onderwijs kunnen hiervoor leerkrachten raadplegen vanuit het speciaal onderwijs. Om de samenwerking tussen reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs spoel te laten verlopen zijn er samenwerkingsverbanden.
Het ministerie van OCW wil de leerkrachten ondersteuning bieden in hun ontwikkeling. Dit willen ze doen door vanaf 2012 extra budget te geven aan schoolbesturen om leerkrachten verder te scholen.

Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Dat kan zowel binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk. De mening van ouders moet daarbij serieus worden meegenomen.
Natuurlijk kunnen niet alle leerlingen binnen het reguliere onderwijs worden opgevangen, daarom blijft het mogelijk om 70.000 leerlingen in het (v)so te plaatsen. Dit klinkt misschien veel maar als je naar de berekeningen kijkt van het CBS dan zie je een groei van leerlingen in het speciaal onderwijs. De leerlingencijfers komen nu misschien nog wel overeen maar hoe vaak hoor je niet binnen een school of van ouders dat kun kind de begeleiding niet krijgt die hij/zij nodig heeft. Het plaatsen van leerlingen wordt alleen maar moeilijker en dit levert geen bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

In het schooljaar 2010/’11 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 2003/’04 waren dat er nog 54 duizend.

Leerlingen op speciale scholen


Op de site van de rijksoverheid zijn ook leerlingencijfers te vinden van het aantal zorgleerlingen, deze staan totaal niet in verhouding met het aantal toelatingen in het speciaal onderwijs van 70.000 leerlingen. '' De totale groep zorgleerlingen (zowel lichte als zware zorg) is gestegen van afgerond 231.000 in 2003 naar afgerond 266.000 in 2009 (een stijging van 15%).'' 
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3527-wm.htm
De bezuinigen die worden doorgevoerd van 300 miljoen euro op het passend onderwijs dragen al helemaal geen steentje bij het verbeteren van de zorg binnen het onderwijs. 


Volgens het ministerie van OCW is het  realistisch om deze maatregel te nemen maar volgens deze mensen (op de foto) klopt het helemaal niet!


Op 6 maart 2012 zijn er massale stakingen en de protestborden zijn duidelijk!

Ik heb het zelf gezien
Mooi gezegd maar gaat dat wel zo makkelijk in de praktijk. Er zit natuurlijk wel een verschil tussen een bom volle klas van 30 leerlingen en 5 zorgleerlingen en een klas van 14 leerlingen en 14 zorgleerlingen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is wel waar. Vanuit mijn stage ervaringen binnen het reguliere onderwijs, SBO en het speciaal onderwijs kan ik zeggen dat de klassen er wel echt zo uit zien.
Toch zit er een groot verschil tussen de scholen van het speciaal, SBO onderwijs en het reguliere onderwijs. Het belangrijkste verschil is de kennis die leerkrachten hebben! Kennis over de problematieke die kinderen kunnen hebben. Op het speciaal onderwijs zie je dat leerkrachten niet meer lang hoeven na te denken als ze moeten handelen, dit omdat ze door kennis en ervaring weten hoe het moet. In het reguliere onderwijs is de kennis vaak ver te zoeken. Deze leerkrachten willen vaker wel maar kunnen het niet door gebrek aan kennis. Een strak georganiseerde groep van 14 zorgleerlingen met ieder hun eigen problematiek is vaker makkelijker te begeleiden dat een groep van 30 leerlingen waarvan 5 zorgleerlingen. Zowel de kennis als de strakke organisatie binnen een speciaal onderwijsschool zorgt ook voor het succesvol begeleiden van zorgleerlingen!
Een film over Passend Onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte in het regulier basisonderwijs.
Bron: www.youtube.nl


Minister van OCW laat de kennis van de leerkrachten in het speciaal onderwijs AUB niet verdwijnen en laat onze leerlingen ontwikkelen op een veilige manier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten